Przedmiot działalności:

  • produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
  • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
  • telekomunikacja,
  • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • badania i analizy techniczne,
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Ważna informacja

W związku z zamiarem połączenia spółek DGT Spółka z o.o. (DGT spółka przejmująca), z siedzibą w Straszynie ze spółką DGT-Software Spółka z o.o. (DGT-Software Spółka przejmowana) z siedzibą w Straszynie (zwanych dalej „Spółkami”), ww. Spółki sporządziły plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia"). Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie będące przedmiotem Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h. w dniu 31.08.2017 r. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej. Dokumenty dotyczące połączenia i Plan Połączenia znajdują się w biurze Zarządu obu spółek.

dgt logo footer

DGT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, mail: dgt@dgt.pl
tel: +48 58 682 0 700 | fax: +48 58 683 29 25